Головне меню

Головна сторінка
Про район
Склад і структура районної ради
РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Рішення районної ради
Розпорядження голови районної ради
Районні програми
Нормативна база районної ради
Комунальні підприємства
Звернення громадян
План роботи районної ради
Місцеве самоврядування району
Матеріали для оприлюднення
Українська асоціація районних та обласних рад
Демидівський районний фонд "Милосердя"
Декларації про доходи
Контакти
Головна сторінка Section Blog Склад постійних комісій районної ради
Example of Section Blog layout (FAQ section)
Положення про постійні комісії районної ради PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 14 липня 2020, 13:59
Затведжено рішенням  сесії
від 16 грудня 2015 року №6
ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії Демидівської районної ради

шостого скликання

 

Розділ 1. Загальні положення

1.1.Дане Положення розроблене відповідно до закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає повноваження, компетенцію та порядок організації роботи постійних комісій ради.

1.2.Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа їх депутатів: для вивчення, попереднього розгляду питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішеннь ради.

1.3.Порядок утворення, ліквідації постійних комісій, затвердження та зміна їх складу, обрання голів постійних комісій визначається регламентом ради.

1.4.Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій за дорученням голови районної ради координує заступник голови ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій та висновків.

1.5.Постійні комісії будують свою роботу на основі законності, гласності, вільного колективного обговорення та вирішення питань.

1.6.Постійні комісії районної ради формуються за пропозицією голови ради за  принципом пропорційності з урахуванням фахової підготовки депутатів та домовленості між політичними партіями, депутатськими фракціями (групами). Рада обирає на пленарному засіданні постійну комісію у складі голови та членів комісії за списком.

 

Розділ  2. Функції і повноваження постійних комісій

2.1.Постійні комісії:

2.1.1. За дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, районного бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які виносяться на розгляд ради згідно із статтями 43, 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями  і співдоповідями.

2.1.2. За дорученням ради, голови, заступника голови ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді органів а також з питань віднесених до відання ради, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форми власності та їх посадових осіб подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або її керівництва, здійснюють контроль за виконанням рішень ради, власних рішень, висновків і рекомендацій.

2.1.3.Можуть вносити на розгляд ради свої пропозиції щодо питань, віднесених до їх відання.

2.1.4.Попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження районною радою, готують висновки з цих питань.

2.2.Постійні комісії мають право:

2.2.1.У питаннях, які не належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.

2.2.2.Вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань ради; робити на них доповіді  і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання.

2.3.Постійні комісії зобов»язані:

2.3.1.Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, розробляти проекти рішень з питань, що належать до їх відання, здійснювати попередній їх розгляд та готувати висновки з цих питань для розгляду на пленарних засіданнях ради.

2.3.2.Періодично звітувати перед радою про свою роботу.

2.3.3.Своєчасно виконувати доручення ради, його заступника з питань підготовки рішень та роботи ради, інформувати про хід їх виконання.

2.3.4.Вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати заяви, пропозиції, скарги з питань, віднесених до їх компетенції відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

2.3.5.Вести діловодство в комісіях відповідно до вимог чинного законодавства.

Розділ 3. Організація роботи постійних комісії

3.1.Основною формою роботи постійних комісій є засідання.Засідання постійних комісій є правомочним, якщо в них бере участь не менше  половини від загального складу комісій.

3.2.Засідання скликають в міру необхідності, але не рідше ніж один раз на квартал та проводяться відповідно до затверджених комісіями перспективних планів, а також плану роботи ради.

3.3.Засідання постійних комісій проводяться відкрито і гласно, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені на засідання особи.

3.4.Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

3.5.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об”єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступик голови комісії або секретар комісії.

3.6.За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Мета слухань – отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття висновків і рекомендацій постійних комісій.

3.7.Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія прийме рішення про закрите засідання. Під час слухань кожний член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них.

3.8.Постійні комісії запрошують посадових осіб, керівників на своє засідання через оргвідділ виконавчого апарату ради телефонограмою (факсом) за підписом голови комісії. В телефонограмі (запрошенні обов”язково вказується дата, час, місце проведення слухання та питання, що вноситимуться на обговорення та розгляд комісії не пізніше як за три дні до його початку. В повідомленні запрошеним на засідання постійної комісії також зазначається, які документи і матеріали бажано мати з собою.

3.9.На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.В протоколі зазначаються:

-       номер протоколу, дата і місце проведення;

-       прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених або викликаних осіб та  тих з них, які присутні на засіданні;

-       порядок денний засідання;

-       розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених і викликаних осіб, які виступили під час їх обговорення;

-       результати голосування з питань порядку денного;

-       прийняття рішення, рекомендації, висновки.

3.10.Протокол засідання постійної комісії підписується головою та секретарем комісії, а в разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин – головуючим на засіданні.

3.11.Протокол засідання є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку комісії.

3.12.За результатами обговорення питання на засіданнях постійних комісій шляхом голосування приймаються:

-       рішення – з питань, що стосуються структури, організації діяльності комісї та розподілу обов”язків між її членами;

-       рекомендації – щодо розгляду радою питань, які вносяться посадовими особами і виконавчими органами, а також щодо контрольної діяльності постійних комісій;

-       висновки – з питань, які вносяться на розгляд ради та щодо кандидатур осіб, які пропонуються для обговорення, затвердження або погодження радою.

3.13.Рішення, рекомендації, висновки постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Вони можуть бути переглянуті постійною комісією, якщо це подано не менше половини голосів від загального складу комісії

3.14.Рекомендації постійних комісій підлягають обов”язковому розгляду органами, підприємствами, установами,організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними термін.

3.15.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, за дорученням ради, її голови, заступника голови ради – розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.16.Протоколи засідань постійних комісій зберігаються протягом депутатського скликання в спеціальних папках, заведених на кожну комісію в організаційному відділі виконавчого апарату ради. Після закінчення терміну скликання протоколи комісій передаються на зберігання в місцевий архів для подальшої передачі в обласний архів.

3.17. Організація роботи постійної комісії покладається на голову комісії.

Голова постійної комісії:

-       забезпечує складання плану її роботи;

-       скликає і веде засідання комісії;

-       дає доручення членам комісії;

-       представляє комісію у відносинах з підприємствами, установами, організаціями, іншими органами, об”єднаннями громадян та громадянами;

-       підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їх змісту прийнятим рішенням;

-       організовує роботу по виконанню рішень, реалізації висновків і рекомендацій комісії інформує її членів про хід їх виконання;

-       звітує раді про роботу постйної комісії та її наслідки не рідше, ніж один раз на рік;

-       пропонує кандидатури на посаду заступника голови комісії та секретаря комісії;

-       інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії.

3.18.Заступник голови постійної комісії:

-       виконує обов”язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

-       виконує за дорученням голови постійної комісії завдання щодо роботи постійної комісії.

3.19.Секретар постійної комісії:

-       веде протокол засідання постійної комісії, її діловодство;

-       організовує роботу з підготовки матеріалів для засідання посійної комісії;

-       сповіщає членів постійної комісії про дату, час і порядок денний засідання комісії;

-       веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданні.

3.20.Член комісії:

-       виконує завдання, передбачені рішенням комісії, щодо розподілу обов”язків;

-       член постійної комісії, який має іншу думку, ніж комісія, має право подавати раді особисту думку.

 

Розділ 4. Компетенція постійних комісій районної ради.

4.1.Комісія з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку району та комунальної власності району.

-       здійснює контроль за виконанням Бюджетного Кодексу України, інших законів України та нормативних актів районної ради з бюджетних та фінансових питань;

-       здійснює контроль за економним витрачанням коштів з  районного бюджету;

-       на пропозицію постійної комісії керівники виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій, інші посадові особи зобов”язані брати участь у її засіданнях та дати пояснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією;

-       розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району, пропонує зміни, доповнення, готує та виступає з співдоповіддю про районний бюджет та звіт про його виконання;

-       здійснює щоквартальний аналіз виконання районного бюджету. Заслуховує з цього питання керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Вносить відповідні пропозиції голові районної ради, районній раді з питань виконання бюджету;

-       розглядає звіт про виконання районного бюджету за рік, що минув, та вносить свої пропозиції щодо його затвердження на сесії районної ради;

-       проводить спільні з іншими постійними комісіями та управліннями райдержадміністрації, податковою інспекцією засідання комісії з питань бюджету фінансів та податків щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, інших регіональних програм;

-       контролює виконання рішень ради, власних рішень і рекомендацій, готує з цих питань відповідні інформації;

-       здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів центральних та місцевих органів виконавчої влади з економічних питань, з питань управління майном спільної власності територіальних громад сіл, селища Демидівського району;

-       вивчає діяльність підприємств району, незалежно від форм власності,  подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради. Здійснює контроль за виконанням рішень ради з цих питань;

-       вносить на розгляд ради пропозиції і рекомендації з економічних питань та питань щодо управління майном спільної власності територіальних громад району;

-       звітує перед радою про проведену роботу.

4.2.Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього природного середовища

-       здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів з питань розвитку агропромислового комплексу, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування з питань екології, ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, використання природних ресурсів, охорони навколишнього середовища підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує іх керівників;

-        заслуховує звіти керівників підприємств, організацій незалежно від форми власності з питань дотримання вимог Земельного кодексу України, запровадженя земельної реформи, виробництва і переробки сільськогосподарської продукції,  інші питання, готує доповіді та співдоповіді, виступи на сесії районної ради;

-       висновки постійної комісії повинні містити чітко сформульовані, позитивні чи негативні факти роботи відповідних підприємств, установ, організацій чи посадових осіб, висновки чи рекомендації комісії повинні бути визначені засоби, які необхідно здійснювати для усунення недоліків, виявлених комісією;

-       розглядає програми соціально-економічного та культурного розвитку, інші регіональні програми, проект районного бюджету з питань агропромислового комплексу, вносить зміни, доповнення;

-       розглядає звернення громадян із земельних питань;

-       проводить спільні засідання із іншими постійними комісіями чи управліннями райдержадміністрації з питань розвитку агропромислового комплексу,  земельних ресурсів, соціального розвитку села,  використання природних ресурсів, поліпшення екології, охорони навколишнього природного середовища, при необхідності вносить пропозиції на сесії районної ради;

-       розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині екології, охорони навколишнього природного середовища, розглядає інші регіональні програми цієї галузі, вносить зміни чи доповнення;

-       бере участь у розробці концепцій з природоохоронних питань, якості питної води, охорони вод малих річок тощо;

-       вносить на розгляд ради пропозиції з питань  поліпшення охорони навколишнього середовища, використання природних ресурсів та екологічних питань, готує доповіді і співдоповіді на сесії районної ради, розробляє проекти рішень з цих питань;

-       звітує перед радою про проведену роботу.

4.3.Комісія з питань освіти, культури і духовності, охорони здоров’я, соціального захисту населення, депутатської діяльності, законності та правопорядку.

-       здійснює контроль за виконанням Законів України, нормативних документів державної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власних рішень, рекомендацій з галузі охорони здоров”я, фізкультури та спорту, у справах сім”ї та молоді, охорони материнства та дитинсва підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності, заслуховує їх керівників.

-       висновок постійної комісії повинен містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У висновку повині бути вкладені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією;

-       проводить спільні та виїздні засідання з іншими постійними комісіями, структурними  підрозділами райдержадміністрації з питань поліпшення медичного обслуговування населення сім"ї та молоді, заняття фізкультурою та спортом;

-       заслуховує керівників установ освіти, культури, охорони здоров’я з питань, що стосуються їх компетенції, готує доповіді та співдоповіді з цих питань, виступає із співдоповіддями на сесіях ради;

-       розглядає проекти районного бюджету та програми соціально-економічного та культурного розвитку в галузі охорони здоров”я, сім”ї та молоді, фізкультури та спорту, вносить відповідні зміни і доповнення;

-       вносить на розгляд ради пропозиції з питань здоров”я людини, сім”ї, молоді, охорони материнства і дитинства, фізкультури та спорту в районі;

-       звітує перед радою про проведену роботу;

-       контролює застосування Закону України  «Про статус депутатів місцевих Рад народних депутатів»;

-       розглядає подання про дострокове відкликання виборцями депутата районної ради;

-       розглядає та вирішує питання, що виникають внаслідок порушення депутатських взаємовідносин та поведінки депутатів.  Вносить на розгляд сесії, після розгляду на комісії, пропозиції щодо впливу на посадових осіб виконавчих органів влади у випадку порушення ними законодавства або етики спілкування під час співпраці з депутатами;

-       розглядає питання запобігання  та  врегулювання  конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунком;

-       здійснює контроль за виконання Законів України, нормативних актів центральної виконавчої влади, місцевої виконавчої влади і органу самоврядування з питань гласності, законності, боротьби із злочинністю підприємствами, установами та організаціями, правоохоронними органами , органами місцевого самоврядування, заслуховує їх керівників;

-       проводить спільні засідання з іншими постійними комісіями, структурними підрозділами  райдержадміністрації, правоохоронними та контролюючими органами з питань зміцнення  охорони громадського порядку, при необхідності вносить пропозиції щодо розгляду їх на сесії районної ради;

-       розглядає проекти районного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку району в частині розвитку засобів масової інформації, зміцнення матеріально-технічної бази та окремих підрозділів УМВС України в Рівненській області, пропонує зміни , доповнення до районного бюджету;

-       звітує перед радою про проведену роботу.

Заступник голови районної ради В.  Конський

 

 

 

 
Склад постійних комісій районної ради PDF Друк e-mail
Написав Administrator   
Вівторок, 12 січня 2016, 16:53

І. Комісія з питань планування, бюджету і фінансів, економічного розвитку та комунальної власності району

Голова комісії

Башмат Олександр Павлович

Полічна партія «Прогрес»

Заступник голови комісії

Чайковська Ганна Микитівна

 

Політична партія Всеукраїнське об’єднання

«Батьківщина»

Секретар комісії

Менько Майя Михайлівна

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода»

Члени комісії

Вінічук Володимир Дмитрович

Народна партія

 

Тарасюк Неоніла Іванівна

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

 

Януш Василь Вячеславович

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

 

Лещук Василь Захарович

Радикальна партія

 

Солтис Петро Михайлович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

 

ІІ. Комісія з питань агропромислового комплексу, земельних ресурсів, соціального розвитку села та охорони навколишнього природного середовища

Голова комісії

Буйволюк Роман Дем’янович

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Заступник голови комісії

Миронець Іван Віталійович

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Секретар комісії

Мороз Аліса Андріївна

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Члени комісії

Теслюк Микола Юрійович

Політична партія «Конкретних справ»

 

Шурин  Володимир

Ілліч

Народна партія

 

Козуб Володимир

Миколайович

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

 

Нечай Іван Андрійович

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

 

Куніцький Олександр

Степанович

Політична партія «Прогрес»

ІІІ. Комісія з питань освіти, культури і духовності, охорони здоров’я, соціального захисту населення, депутатської діяльності, законності та правопорядку

Голова комісії

Якимович Галина Єрофєївна

Політична партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність»

Заступник голови комісії

Гончарук Любов

Олександрівна

Народна партія

Секретар комісії

Гутюк Сергій Олексійович

Народна партія

Члени комісії

Пекарський Ярослав Анатолійович

Радикальна партія

 

Суходол Людміла Володимирівна

Народна партія

Дунас Сергій Миколайович

Політична партія «Конкретних справ»

Саликов Вадим Токевич

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Кошманюк Мирослава  Володимирівна

Політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»

Останнє оновлення на П'ятниця, 24 травня 2019, 10:07
 


 

Пошук

Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер
Банер