Головне меню

Головна сторінка
Про район
Склад і структура районної ради
РІШЕННЯ ПРЕЗИДІЇ РАЙОННОЇ РАДИ
Рішення районної ради
Розпорядження голови районної ради
Районні програми
Нормативна база районної ради
Комунальні підприємства
Звернення громадян
План роботи районної ради
Місцеве самоврядування району
Матеріали для оприлюднення
Українська асоціація районних та обласних рад
Демидівський районний фонд "Милосердя"
Декларації про доходи
Контакти
Головна сторінка Демидівський районний фонд "Милосердя"
Демидівський районний фонд «Милосердя» PDF Друк e-mail
Рейтинг Користувача: / 6
НайгіршеНайкраще 
Написав Administrator   
Четвер, 31 липня 2014, 15:03

Затверджено:

рішенням Загальних Зборів Фонду

№1  від « 08» серпня 2014 року

СТАТУТ

Демидівського районного

благодійного фонду

«Милосердя»

смт.Демидівка – 2014р.

  1. 1. Загальні положення.

 

1.1. Демидівський районний благодійний  фонд « Милосердя» (далі - Фонд) є місцевою благодійною неприбутковою  організацією, що діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», інших чинних нормативних актів та цього Статуту.

1.2. Діяльність Фонду поширюється на територію Демидівського району. Фонд створено на невизначений термін. Офіційна мова – українська.

1.3. Фонд є неприбутковою організацією; організаційно-правова форма -  благодійний фонд.

1.4. Фонд здійснює свою діяльність на принципах добровільності, рівноправності її членів, самоврядування, законності і гласності.

Головною метою діяльності Фонду є здійснення благодійної діяльності в інтересах Демидівського району або окремих категорій осіб. 
1.5.      Повна назва Фонду –  Демидівський районний благодійний фонд

«Милосердя»; скорочена – ДБФ «Милосердя».
1.6.     Фонд є юридичною особою з моменту його реєстрації у встановленому законодавством порядку,  може мати власну символіку, печатку, штамп, бланки, зразки яких  затверджуються Правлінням Фонду та реєструються в установленому законодавством порядку.
1.7. Юридична адреса та місцезнаходження  Фонду:  35200 смт. Демидівка вул.. Миру 2а.

 

 

  1. 2. Мета, цілі, завдання та основні сфери здійснення благодійної діяльності.

 

2.1. Основною метою діяльності Фонду є сприяння розвитку благодійної діяльності  спрямованої на розвиток охорони здоров’я, участь у наданні медичної   та матеріальної допомоги населенню, які через свій матеріальний стан потребують соціальної підтримки, а також матеріальна допомога в збільшенні обороноздатності держави Україна, зокрема, організація допомоги Збройних Сил України у вигляді забезпечення особового складу засобами захисту, амуніцією та іншим необхідним спорядженням.

2.2. Предметом діяльності Фонду є безкорислива діяльність, спрямована на надання матеріальної, фінансової, організаційної та іншої допомоги особам, які потребують соціальної та іншої допомоги.

2.3. Завдання та цілі Фонду є надання  допомоги у сферах благодійної діяльності, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації та установчими нормами даного Статуту, а саме:

-          охорона здоров’я;

-          сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часу;

-          запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

-          сприяння здійсненню районних програм спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.

Фонд не має права надавати благодійну допомогу політичним партія,або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

2.4.Форми благодійної діяльності, Благодійна допомога може надаватися Фондом набувачам у вигляді:

-          одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги;

-          фінансування конкретних цільових програм;

-          допомоги на основі договорів про благодійну діяльность;

-          інших заходів, не заборонених законом.

 

  1. 3. Права та обов'язки Фонду.

 

3.1. Для досягнення головної мети діяльності та виконання цілей, визначених установчими документами , Фонд має право:


-    самостійно вирішувати питання про надання благодійної допомоги її набувачам, використовувати цільові пожертвування, що подаються благодійниками на реалізацію благодійної програми згідно з умовами цього пожертвування;
-    відкривати та розпоряджатись банківськими рахунками у національній та іноземній валютах;

-    розповсюджувати інформацію про завдання та діяльність Фонду і пропагувати свої ідеї та цілі;
-    обмінюватись інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями інших країн;
-    організовувати збір благодійних пожертв та внесків від фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та міжнародних організацій;
-    самостійно визначати форми, об'єкти, суб'єкти і обсяги благодійної допомоги;

- мати інші права згідно з законодавством України.
3.2.Обов'язками Фонду є:
-    виконання статутних  завдань, відповідно до установчих норм даного Статуту;
-   забезпечення доступу до звітів діяльності Фонду співзасновників, учасників Фонду та представників виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Демидівського району;
-    надання  інформації щодо діяльності  Фонду у  відповідності  до законодавства України;

Засновники та члени Фонду не мають права отримувати матеріальних переваг і додаткових коштів у Фонді, крім тих, що передбачені установчими документами Фонду.

 

  1. 4. Органи управління Фонду.

 

4.1. Вищим органом управління Фонду є Загальні Збори Фонду (надалі -«Загальні Збори»).
4.2. 3асновники  та учасники Фонду беруть  участь у Загальних Зборах особисто. 
4.3. Загальні Збори скликаються Головою Фонду по необхідності  не рідше одного разу   в квартал.
4.4. 3агальні Збори є правомочними, коли на них присутні більше 3/4 від загальної кількості Членів Фонду. 
4.5. Загальні   Збори   проводяться  за місцем знаходження Фонду. За рішенням Голови Фонду Загальні Збори можуть проводитись в іншому місці.
4.6. Голосування на Загальних Зборах проводиться за принципом: один член - один голос. 
4.7. Голова Фонду головує на Загальних Зборах з правом голосу, а за умови рівності голосів голос голови  Фонду є вирішальним.
4.8. Рішення Загальних Зборів є чинним, якщо за нього проголосувало більше 50% присутніх на Загальних Зборах Фонду, крім випадків, передбачених цим Статутом.
4.9. Рішення Загальних Зборів оформлюються протоколами, які підписуються головуючим і секретарем зборів із прикладенням печатки Фонду.
4.10. Загальні Збори Фонду:
-   визначають основні напрямки діяльності Фонду;
-   вносять зміни та доповнення до Статуту Фонду;
-   обирають Голову Фонду та звільняють його до закінчення терміну, на який   його було обрано;
-   обирають членів Правління за пропозицією Голови Фонду, який є одноосібно є і Головою правління Фонду;
-   затверджують благодійні програми Фонду;
-   заслуховують звіти Голови правління  Фонду;
-   приймають рішення про припинення діяльності Фонду та  створюють ліквідаційну комісію;
-    вирішують інші питання, віднесені даним Статутом та законодавством до їх компетенції. Рішення Загальних Зборів Фонду обов'язкові для виконання всіма Членами та органами Фонду.
4.11. Виконавчим органом Фонду є Правління Фонду, яке здійснює керівництво поточною діяльністю Фонду.
4.12. Правління Фонду обирається Загальними Зборами Фонду.
4.13. Правління Фонду складається з Голови та двох членів Правління.
4.14. Формою діяльності Правління є його засідання, які скликаються Головою Фонду і є правомочними, якщо у них беруть участь більше 50% його членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні Правління Фонду, яке скликається по необхідності, але  не рідше, ніж один раз в  місяць .
4.15.    Правління Фонду:
-    організує і контролює виконання рішень Загальних Зборів Фонду;
-    розробляє та подає на розгляд Загальних Зборів благодійні програми Фонду;
-    розробляє та подає на розгляд Загальних Зборів проекти положень та рішень з приводу основних напрямків діяльності Фонду;
-    вирішує інші питання діяльності Фонду, віднесені до його компетенції.
4.16. Члени Правління Фонду не одержують заробітну плату за свою роботу в цьому органі. Витрати, обумовлені виконанням статутних обов'язків у цих органах, можуть бути відшкодовані за рахунок коштів Фонду за рішенням Правління Фонду.
4.17. Голова Правління Фонду  є керівною особою Фонду;
4.18.    Питання про звільнення Голови Фонду від виконання його посадових обов'язків може вирішуватись на позачергових Загальних Зборах лише у випадку отримання недовіри у 50% учасників Фонду. .
4.19. Голова Правління Фонду без доручення :
-   здійснює загальне і оперативне управління справами Фонду;
-   забезпечує дотримання Фондом визначених Загальними Зборами основних напрямків діяльності;
-   скликає і забезпечує проведення Загальних Зборів Фонду;
-   скликає і керує роботою Правління фонду;
-   організовує і контролює виконання рішень Правління;
-   вирішує питання прийому нових Членів до складу Фонду;
-   приймає рішення про вибуття (вихід або виключення) зі складу Фонду його Членів; 
-   несе відповідальність за виконання рішень Загальних Зборів Фонду;
-    представляє Фонд без довіреності в органах державної влади і управління, перед підприємствами, установами і організаціями;
-    підписує цивільно-правові правочини та інші юридичні документи від імені Фонду;
-    здійснює господарсько-фінансове управління і право власності на майно та кошти Фонду;
-    відкриває, здійснює управління та розпоряджається рахунками в установах банку;
-    вирішує питання про вхід Фонду на правах колективного члена до складу благодійних, громадських, інших неприбуткових організацій, спілок, асоціацій та інших об'єднань;
-    вирішує питання найму та звільнення штатних працівників, встановлення їм посадових окладів і надбавок та їх преміювання;
-   координує діяльність волонтерів;
-   позачергово,  по необхідності скликає Загальні Збори;
-    видає накази, інструкції, інші розпорядження щодо питань діяльності Фонду;
-    подає на розгляд Загальних Зборів звіти про результати діяльності Фонду;
-    здійснює інші повноваження, які спеціально можуть бути надані йому Загальними Зборами Фонду;
-    зберігає оригінали протоколів засідань Загальних Зборів Фонду.
4.20.    Голова Правління від імені Фонду здійснює володіння, користування та розпорядження майном Фонду у встановленому Загальними Зборами порядку;
4.21. Голова вправі тимчасово передавати надані йому згідно цього Статуту повноваження іншій особі, шляхом прийняття письмового рішення про це.
4.22. Розпорядчі та контролюючі функції щодо виконання статутних положень Фонду здійснюють Загальні збори Фонду.
4.23. Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування району.
4.24.    На штатних  працівників апарату Фонду поширюється законодавство України про працю, соціальне забезпечення і соціальне страхування.

 

  1. 5. Прийняття та вибуття (вихід, виключення) членів Фонду.

 

5.1. Членами Фонду можуть бути громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, які досягли 18 років, а також юридичні особи України та іноземних держав, які визнають Статут Фонду.
5.2. Юридична особа може бути членом Фонду лише у випадку, коли її установчі документи не суперечать цілям та завданням Фонду.
5.3. Ніхто не може бути примушений до вступу у Фонд або до виходу з нього.Членський внесок для вступу у Фонд  є добровільним внеском і не являється обов’язковим для досягнення цілей благодійної діяльності.
5.4. Прийом до складу членів Фонду здійснюється Головою Правління Фонду на підставі письмової заяви на ім'я Голови Правління Фонду у формі, яка визначається Правлінням Фонду, і у відповідності до цього Статуту.
5.5. Рішення про прийняття до складу Членів Фонду приймається Головою Правління Фонду.
5.6. Кожен із членів Фонду в будь-який момент може прийняти рішення про вихід із складу Фонду. 
5.7. Член Фонду, який бажає вийти з Фонду, подає на ім'я Голови Правління Фонду письмову заяву про вихід. 
5.8. Рішення про вихід Членів з Фонду приймається Головою Правління Фонду.
5.9. Член Фонду може бути виключений із складу Фонду у випадку:
-    умисного невиконання положень цього Статуту, вимог Загальних Зборів, Голови Правління Фонду або Правління;
-   здійснення діяльності, яка завдає шкоди Фонду;
-    грубого порушення морально-етичних норм, якими керується в своїй діяльності Фонд.
5.10. У разі вибуття Члена із складу Фонду, сплачені ним внески поверненню не підлягають.

 

  1. 6. Права та обов'язки членів Фонду.

 

6.1. Кожен з членів Фонду володіє однаковим обсягом прав та обов'язків. 
6.2. Члени Фонду мають право:
-    на доброчинних засадах брати участь у благодійних заходах Фонду;
-    вносити на розгляд Правління Фонду пропозиції з питань діяльності Фонду;
-    бути обраним до Правління Фонду та займати інші штатні посади у Фонді;
-   одержувати інформацію про діяльність Фонду;
-    бути благодійниками або набувачами благодійної допомоги згідно положень Статуту;
-   залучати до складу Фонду нових членів;
-   вийти у встановленому порядку з Фонду; 
6.3. Члени Фонду зобов'язані:
-    дотримуватись вимог Статуту Фонду;
-    виконувати рішення Загальних Зборів, Правління та Голови Фонду;
-    брати участь у всіх благодійних заходах, які проводить Фонд;
-    всебічно сприяти Фонду у його діяльності.
6.4. Члени Фонду не відповідають за зобов'язаннями Фонду, а Фонд не відповідає за зобов'язаннями своїх Членів.

 

  1. 7. Кошти та майно Фонду.

 

7.1. Фонд може мати у власності рухоме та нерухоме майно, кошти, у тому числі в іноземній валюті, матеріальні та нематеріальні активи, необхідні для здійснення його статутної діяльності.
7.2. Кошти та майно Фонду формуються за рахунок:
-  внесків Засновників, а також добровільних вступних  внесків Фонду;
- коштів або майна, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань; 
- коштів або майна, які надходять від ведення основної діяльності;
- дотацій або субсидій, отриманих із державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або в межах технічної чи благодійної, у тому числі гуманітарної, допомоги;
Джерелом формування майна та коштів Фонду не можуть бути кредити. 
Майно та кошти Фонду не можуть бути предметом застави.
7.3. Фонд є єдиним розпорядником своїх коштів та майна.
7.4. Фонд має право здійснювати відносно майна та коштів, які знаходяться у його власності, будь-які правочини, що не суперечать завданням Фонду, визначених цим Статутом та чинним законодавством України. Від імені Фонду розпорядження коштами та майном Фонду здійснює Голова Правління Фонду відповідно до рішень Правління.
7.5. Фонд відповідає по своїх зобов'язаннях всім належним йому майном та коштами. Фонд не відповідає по зобов'язаннях своїх Засновників, а вони не відповідають по зобов'язаннях Фонду.
7.6. Майно та кошти Фонди спрямовуються виключно на виконання  цілей відповідно до установчих документів і завдань Фонду.

 

  1. 8. Господарська та фінансова діяльність Фонду.

 

8.1. Фонд здійснює господарську діяльність, спрямовану на виконання його статутних цілей та завдань.
8.2. Фонд самостійний у питаннях прийняття господарських рішень, визначення умов оплати праці штатних  працівників  Фонду, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
8.3. Розмір витрат на утримання Фонду не може перевищувати 20 відсотків кошторису цієї організації в поточному році.
8.4. Надходження Фонду від фінансової діяльності спрямовуються виключно на благодійну діяльність і забезпечення господарської діяльності у розмірах та порядку, передбачених чинним законодавством України.
8.5. Фонд у передбаченому чинним законодавством України порядку веде оперативний та бухгалтерський обліки і подає статистичну звітність.
8.6. Фонд зобов'язаний періодично, але не рідше одного разу на рік, оприлюднювати повні звіти про джерела залучення коштів (майна) для здійснення благодійної діяльності та про напрями їх використання, а також надавати такі звіти будь-якому благодійному Фонду, за запитом останнього.

Оприлюднення діяльності фонду здійснюється через районну газету «Вісник Демидівщини» та через місцеве радіомовлення після затвердження звіту Загальними зборами Фонду.

 

  1. 9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту.

 

9.1. Внесення змін і доповнень до Статуту здійснюється на підставі рішення, яке приймається Загальними Зборами, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 присутніх членів Фонду.
9.2.    Про зміни у своїх установчих документах Фонд зобов'язаний повідомити реєструючий орган у 10-денний термін.

 

10. Припинення діяльності Фонду.

 

10.1. Припинення діяльності Фонду може бути проведено шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.
10.2. Реорганізація Фонду проводиться за рішенням Загальних зборів Фонду, якщо за нього проголосувало не менше як 3/4 присутніх членів Фонду.
10.3. При реорганізації всі права та обов'язки Фонду переходять до його правонаступників. Фонд не може бути реорганізований в юридичну особу, метою діяльності якої є одержання прибутку.
10.4. Ліквідація Фонду може проводитись за рішенням Загальних Зборів, якщо за це проголосувало не менше як 3/4 членів Фонду, присутніх на Загальних Зборах, або за рішенням суду у випадках, передбачених законодавством України.
10.5. В разі ліквідації Фонду всі його активи повинні бути передані одній, або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховані до доходу районного бюджету, якщо інше не передбачене законодавством.

 

Співзасновники фонду:

Дунас Сергій Миколайович ___________/приватний підприємець/

Пецюк Дмитро Васильович __________/ приватний підприємець/

Радченко Тетяна Анатоліївна ___________ /приватний підприємець/

Останнє оновлення на П'ятниця, 15 січня 2016, 10:14